LAP

Licencovanie
autorských práv

Kultúrne
podujatia

Každý organizátor verejného kultúrneho podujatia s použitím chránených alebo nechránených diel je povinný byť držiteľom príslušnej Licencie, ktorá ho oprávňuje k ich používaniu. Usporiadatelia verejných kultúrnych podujatí sú povinní vysporiadať oprávnené zákonné nároky autorov, výkonných umelcov, výrobcov a ďalších nositeľov práv.

Tieto nároky za Vás vysporiadame my, tak aby ste sa mohli naplno venovať činnostiam potrebným na realizáciu podujatia. Správnym nastavením podmienok môžeme dosiahnuť efektívne využitie zákonných možností hospodárnosti a zároveň maximalizovať efektívnosť. Za verejné podujatie je považované akékoľvek predvedenie/ vykonanie diela na mieste, kde je, alebo môže byť prítomná verejnosť, alebo na mieste, ktoré síce nie je prístupné verejnosti, ale kde je prítomné podstatné množstvo osôb mimo bežného rodinného prostredia a okruhu najbližších osobných známych.

Pre väčšinu majiteľov - držiteľov práv je tvorba diel podstatnou zložkou ich celkových príjmov. Je preto spravodlivé, aby dostávali odmenu za svoju prácu, resp. tvorbu bez ohľadu na druh podujatia, na ktorom sa nimi vytvorené diela používajú, napomáhajúc realizácii cieľov podujatia, či už ide o zábavu alebo pomoc iným. Platí ustanovenie Autorského zákona, že ak na verejnom kultúrnom podujatí boli verejne vykonané diela, majú ich autori, výkonní umelci, vydavatelia a iní právo na odmenu za ich použitie.

Medzi kultúrne podujatia s povinnosťou riešenia autorských práv patria najmä:

Hudba a TV
v prevádzke

reštaurácia, kaviareň, bar, izby v ubytovacom zariadení, prevádzka služieb, obchod...

Vydavateľská
a produkčná činnosť

produkovanie audio a audiovizuálnych diel, vydávanie kníh,vydávanie notového materiálu…

Ďalšie aktivity
v umení

investovanie do umeleckých diel, aukčná činnosť…