LAP

Licencovanie
autorských práv

Hudba a TV
v prevádzke

Ak ste vlastníkom akýchkoľvek prevádzok a zariadení obchodu a služieb, alebo iných priestorov (napr. reštauračné, pohostinské a občerstvovacie zariadenia, ubytovacie zariadenia, rekreačné prevádzky alebo areály, obchody, prevádzky služieb, dopravné prostriedky a pod.) v ktorých používate chránené diela verejným prenosom a technickým predvedením prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich šírenie diel – napr. rozhlasový alebo televízny prijímač, CD/DVD/Blu-ray prehrávač, USB, hudobný automat, PC, tablet, smartfón, rôzne uchovávače dát a pod. (príp. aj viac týchto zariadení), ktoré slúžia (nemusia výhradne) na verejný prenos diel, ste ako prevádzkovateľ zariadenia povinný vlastniť oprávnenie - licenciu na použitie chránených diel na Vami špecifikovaných technických zariadeniach. Aby ste mohli vo svojej prevádzke publikovať diela, je potrebné získať súhlas autorov a vydavateľov. Poplatky za licencie sa uhrádzajú za verejné šírenie diel v prevádzke bez ohľadu na to, kto je vlastníkom zariadenia, prostredníctvom ktorého sa diela v prevádzke verejne šíria.

Podľa autorského zákona každý používateľ diel musí mať od nositeľov práv súhlas na používanie diel vopred. Ide o licenciu, teda možnosť používať legálne diela na verejné šírenie vo vašej prevádzke. Podmienkou splatnosti príslušnej autorskej odmeny nie je, či túto možnosť plne alebo čiastočne využijete počas obdobia, na ktoré sa licencia udeľuje.

Upozorňujeme, že koncesionárske poplatky sú úhradou za služby poskytované verejnosti Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Licencie sa vysporiadávajú kvôli autorským odmenám určených pre autorov, výkonných umelcov a vydavateľov a ďalších držiteľov práv, ktorí vami používané diela vytvorili.

Medzi prevádzky a zariadenia obchodu a služieb, alebo iných priestorov s povinnosťou riešenia autorských práv patria najmä:

Kultúrne
podujatia

koncerty, festivaly, plesy, tanečné podujatia, diskotéky, tanečné zábavy, šou, vernisáže, výstavy umeleckých diel…

Vydavateľská
a produkčná činnosť

produkovanie audio a audiovizuálnych diel, vydávanie kníh,vydávanie notového materiálu…

Ďalšie aktivity
v umení

investovanie do umeleckých diel, aukčná činnosť…